Ledguide 13. Länksamling och fördjupning

Här har vi samlat en mängd information och länkar kopplade till ledbygge.

Läs mer om vårt samarbete med Community Woodlands Association i Skottland här: www.communitywoods.org/multi-trails. Passa på att botanisera runt bland deras information på www.communitywoods.org/resources

GENERELLA LÄNKAR

IMBA www.imba.com

Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se/jamtland.html

Svenska Turistföreningen www.svenskaturistforeningen.se

Cykelfrämjandet www.cykelframjandet.se

Friluftsfrämjandet www.friluftsframjandet.se

Artportalen www.artportalen.se/

Skogsstyrelsens karttjänster: www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/

Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/

Lantmäteriet vem-ager-fastigheten.lantmateriet.se/, kso.etjanster.lantmateriet.se/#

Communty Woodland Association www.communitywoods.org

Paths for All www.pathsforall.org.uk

BYGGA LEDER

Backyard Trail Builds, Trail building-kanal med många bra videos på Youtube: www.youtube.com/channel/UC1iGpIm2g0D8lZvhtqetHmg

Mycket bra film om hur man bygger cykelleder,
aktuell även om den har några år på nacken:youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk&feature=youtu.be

IMBA Europe.
Gratis, lättillgänglig information och rapporter med mtb-fokus, både pdf:er, filmer och grafik: www.imba.com/explore-imba/resource-hub

Gradering MTB, IMBA:
https://www.imba.com/resource/trail-difficulty-rating-system

Att bygga besöksanläggningar i naturen, Länsstyrelsen:www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402730d2/1526655371070/2007-48.pdf

Film som visar vilka verktyg man behöver och hur man använder dem:
www.youtube.com/watch?v=rI68D9qd3VQ

Friluftsanordningar – en vägledning för planering och förvaltning, Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1257-6.pdf

Turism på annans mark
, med bl.a. markägaravtalsmallar, från 2020. naturturismforetagen.se/turism-pa-annans-mark/

VANDRINGSLEDER

Kartläggning av vandringsleder, Långfärdsleder utanför det statliga ledsystemet i fjällen, Naturcentrum: naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-utv-fl-leder-bil1-kartlaggn-vandringsleder.pdf

Kartläggning av vandringsleder, Ledsystem i fjällen,
rapport från Naturcentrum: www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-utv-fl-leder-bil2-delB-Leder-fjallen.pdf

Utveckling av friluftslivet – vandringsleder, Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-utv-fl-skrivelse-regeringen-vandringsleder.pdf

Vägledning om förvaltning av det statliga ledsystemet i fjällen, Naturvårdsverket:
www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/friluftsliv/fjalleder/vagledning-forvaltning-statliga-ledsystemet-fjallen.pdf

Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen
, rapport från Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6820-2.pdf?pid=22092

Tillgängliga natur- och kulturområden, om tillgänglighetsåtgärder, Naturvårdsverket. www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf?pid=8057

Manual för skyltning i fjällen, Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Forvaltning-av-leder-i-fjallen/, www.saferoad.se/globalassets/saferoad-traffic/produktbladmonteringsanvisningar/bilaga-1-naturvardsverkets-skyltmanual.pdf

NATURTURISM OCH BESÖKSNÄRING

Naturturism, Tillväxtverket: tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/turism-och-besoksnaring/naturturism.html

Studie om naturturismens entreprenörer, Landsbygdsnätverket: www.landsbygdsnatverket.se/download/18.53a3e1e216168bbf9e241370/1517918875252/ny%20studie%20om%20naturturismens%20entrepren%C3%B6rer.pdf

Med naturen som arbetsgivare, handbok för entreprenörer inom naturturism, Landsbygdsnätverket: www.landsbygdsnatverket.se/download/18.3654e105162a6d20da38d0f5/1523437953510/Handbok%20naturturism.pdf

Utveckling av friluftslivet – vandringsleder: naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-utv-fl-skrivelse-regeringen-vandringsleder.pdf

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, bl.a. mall för avtal om nyttjande av mark för turism:  www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/allemansratt/allemansratten-och-kommersiell-verksamhet/Nationell Naturturismstrategi: naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf

Exempel, tips och råd för utveckling av leder och besöksnäring:
www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/kultur-och-vandringsleder/framgangsfaktorer/

Bilder på hållbara leder:
www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/Dokumentation/2019/Tankesmedja%20friluftsliv%202019/leder.pdf